CAP DE CREUS PARC NACIONAL MARÍTIM-TERRESTRE
Ajuda'ns a demanar al Govern de Catalunya que declari el Cap de Creus
Parc Nacional Marítim-Terrestre

CAP DE CREUS PARC NACIONAL MARÍTIM-TERRESTRE

El Cap de Creus és l'àrea natural més important de Catalunya Marítim-Terrestre. És una de les zones més ben conservades amb una riquesa marina excepcional que cal protegir estrictament.

Els Parcs Nacionals són el pilar de la conservació de la natura arreu del món

Els Parcs Nacionals són àrees que gaudeixen d’una determinada categoria legal que permet protegir i conservar la riquesa de la seva flora i fauna, els seus paisatges, hàbitats i ecosistemes en general. Es caracteritzen per ser llocs d’interès científic, paisatgístic i educatiu.

En un Parc Nacional trobem la natura en el seu estat òptim; sòl, vegetació, aire, aigua, organismes vius, que cohabiten dins dels paràmetres regits per la mateixa naturalesa.

Desenvolupar educació ambiental en aquests llocs naturals pot constituir-se en un veritable aprenentatge, seguint la pràctica d’imitar la naturalesa, és a dir; continuar el seu ritme de la manera com es van donant la seva evolució ascendent i constructiva, recreant d’aquesta manera la vida.

La preservació d’espècies de gran mobilitat, com els depredadors, especialment els mamífers, necessiten de grans extensions inelterades per l’activitat humana.

És especialment important, que les diferents àrees protegides, en el grau que sigui però que tinguin un reconeixament legal de protecció, configurin una xarxa sobre el territori que permeti les espècies desplaçar-se d’un lloc a un altre i evitar l’“efecte illa”.

Rorquals, dofins i altres cetacis viuen a les nostres costes

LLEI 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.

Article 21

1. A fi d’assegurar la preservació dels espais naturals que ho necessiten per llur interès científic, ecològic, cultural, educatiu, paisatgístic i recreatiu, i amb l’objectiu de dotar-los d’uns règims de protecció i de gestió adequats, s’estableixen les modalitats de protecció especial següents:
a) Parcs nacionals.
b) Paratges naturals d’interès nacional.
c) Reserves naturals.
d) Parcs naturals.
2. Les lleis o els decrets de declaració dels espais naturals de protecció especial, les normes que els desenvolupen i els plans especials corresponents han de fixar el règim aplicable en cada cas d’acord amb el que estableix aquesta Llei.
3. La declaració d’un espai natural de protecció especial no exclou la possibilitat que a dins puguin ésser constituïts altres nuclis de protecció que prenguin alguna de les modalitas establertes en el punt 1.

Article 22

1. Són parcs nacionals els espais naturals d’extensió relativament gran, no modificats essencialment per l’acció humana, que tenen interès científic, paisatgístic i educatiu. La finalitat de la declaració és de preservar-los de totes les intervencions que poden alterar-ne la fisonomia, la integritat i l’evolució dels sistemes naturals.
2. La declaració de parc nacional s’ha de fer per llei.
3. No es permet, a l’interior dels parcs nacionals, cap activitat d’explotació dels recursos naturals i cap altra susceptible d’alterar-ne el paisatge, llevat de les activitats que són compatibles amb els objectius concrets de protecció. Hi són expressament prohibides la caça, la captura o la pertorbació de les espècies animals, les activitats extractives i l’execució de qualsevol obra o instal·lació, llevat de les necessàries per al desenvolupament del parc o les que, per llur interès públic, són autoritzades, amb caràcter extraordinari i restringit, pel Consell Executiu, amb un informe previ del Consell de Protecció de la Natura.

SIGNA LA NOSTRA PETICIÓ. GRÀCIES

Demanem al Govern de Catalunya que impulsi la declaració de “Parc Nacional” el Cap de Creus.

Esls sotasignants reclamem la Govern de la Generalitat de Catalunya que inici de forma immedita els tramits per declarar el Cap de Creus Parc Nacional,  i dotar-lo així de la màxima figura de protecció. 

El Cap de Creus és l’àrea natural més important i  més ben conservada de les zones litorals i marines acollint una immensa fauna i flora  que necessita de la màzima proteció possible.

Comparteix-ho a les teves Xarxes Socials i ajuda’ns a difondre el nostre treball per la Natura. Gràcies.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on pinterest
Share on linkedin

SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ DE NOTÍCIES

per estar ben informat de la Natura