PARCS NATURALS I NACIONALS

protegir àrees naturals de gran valor ecològic i la seva riquesa d'espècies de fauna i flora és una prioritat.

La protecció d’aquestes grans àrees naturals requereixen de la determincaió d ela societat i els seus governs, locals o nacionals, fins hi tot internacionals, de preservar aquestes grans àrees.

Normalment cada legislació adopta unes formes legals o altres. A Catalunya, la LLei d’Espais Naturals Protegits atorga diferents figures de protecció:

A fi d’assegurar la preservació dels espais naturals que ho necessiten per llur interès científic, ecològic, cultural, educatiu, paisatgístic i recreatiu, i amb l’objectiu de dotar-los d’uns règims de protecció i de gestió adequats, s’estableixen les modalitats de protecció especial següents:

a) Parcs Nacionals.
b) Paratges Naturals d’interès Nacional.
c) Reserves Naturals.
d) Parcs Naturals.

Les lleis o els decrets de declaració dels espais naturals de protecció especial, les normes que els desenvolupen i els plans especials corresponents han de fixar el règim aplicable en cada cas d’acord amb el que estableix aquesta Llei.

Així doncs aquestes figure estan per ordre de més a menys protecció, essent doncs la figura de Parc Nacional la que més portegeixi els espais naturals d’interès.

Font: Generalitat de Catalunya